Electronic equipment

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Литва
Язык: EN LT
Заказчик: Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
Номер: 1935035
Дата публикации: 13-05-2017
Источник: TED
Описание на оригинальном языке
Тэги: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
   124644360
   Žolyno g. 15
   Vilnius
   0209
   Lithuania
   Contact point(s): 0209
   For the attention of: Darius Laiconas
   Telephone: +370 52709339
   E-mail: darius.laiconas@vilniustransport.lt
   Internet address(es):
   General address: http://www.vilniustransport.lt
   Address of the buyer profile: http://www.vilniustransport.lt
   Electronic access to information: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/
   Electronic submission of tenders and requests to participate: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/  2. Type of the contracting authority
   Regional or local authority
  3. Main activity
   General public services
  4. Contract award on behalf of other contracting authorities
   The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting authority

    Viešojo transporto elektroninio bilieto įranga.

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Supplies
    Purchase
    Main site or location of works, place of delivery or of performance:

    Žolyno g. 15, Vilnius.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Įranga, skirta apdoroti viešojo transporto elektroninių bilietų korteles.

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    31710000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Borto kompiuteriai – 15 vnt.; elektroniniai kortelių skaitytuvai – 240 vnt.; elektroninių kortelių skaitytuvų monitoriai – 40 vnt.; borto kompiuterių pagrindinės el. plokštės – 4 vnt.

   2. Information about options:
    Options: no
   3. Information about renewals:
    This contract is subject to renewal: no
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 24 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas 10 000 EUR sumai pirmo pareikalavimo banko garantija.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Perkančioji organizacija apmoka už prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Nereikalaujama.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

    Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.

    Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

    2. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis (fizinis asmuo), turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.

    2.1) Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų.

    Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

    2.2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime.

    Jei tiekėjas neteikia 2.1) ir 2.2) punktuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: 1) kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba 2) kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo.

    3. Tiekėjas nebankrutuojantis (nebankrutavęs), nelikviduojamas, nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

    3.1) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

    Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

    Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

    3.2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros.

    4. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla (perkamos įrangos prekyba), kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

    Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą* arba trumpąjį išrašą* ir įstatus (aktualią įstatų redakciją), asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą.

    *Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

    5. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 EUR.

    1) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma.

    2) Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

    Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis.

    Kitos valstybės tiekėjas pateikia šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą.

    Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentai išduoti anksčiau, tačiau jų galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, tokie dokumentai yra priimtini.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Netaikoma.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Netaikoma.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Netaikoma.

    Minimum level(s) of standards possibly required:

    Netaikoma.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
   2. Staff responsible for the execution of the service
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Open
   2. Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
   3. Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    Lowest price
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority
   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 15.06.2017 09:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    21.06.2017 09:00
   5. Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
   6. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
    Lithuania
   7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
    in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
   8. Conditions for opening of tenders
    Date: 21.06.2017 9:45
    Place:

    Žolyno g. 15, Vilnius, 308 kab.

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
    Additional information about authorised persons and opening procedure:

    Tiekėjas ar jo įgalioti atstovai.

 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

   Registracija CVP IS yra nemokama. Pasiūlymus tiekėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures

   2. Lodging of appeals

    Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo V skyriuje nustatyta tvarka.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

  5. Date of dispatch of this notice
   11.05.2017

Еще тендеры из страны Литва за этот срок

Boots Источник: TED

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables Источник: TED

License management software package Источник: TED

Property management services of real estate on a fee or contract basis Источник: TED

Cleaning services Источник: TED